Insandouts, gevestigd op de Ginnekenweg 41 te Breda , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Website: www.insandoutsbreda.nl
Mailadres: info@insandoutsbreda.nl
Telefoonnummer: 076-5224952

Persoonsgegevens die wij verwerken

Insandouts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en /of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij nodig hebben als je kleding komt inbrengen.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • banknummer

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met op via info@insandoutsbreda.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Insandouts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • verzenden van onze nieuwsbrief (je geeft hiervoor toestemming door akkoord te gaan met onze voorwaarden)
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • je de mogelijkheid te bieden een account te maken voor inbreng

Geautomatiseerde besluitvorming

Insandouts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Insandouts) tussen zit.

Insandouts gebruikt de volgende computersysteem: Maatontwerp, daarin verwerken wij de gegevens van klanten die kleding brengen. Dit systeem wordt beveiligd en onderhouden door Schouten Computersystemen te Hengelo.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Insandouts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je niet langer wenst in te brengen en uit ons systeem verwijderd wil worden kan dit na 7 jaar na het laatste inbrengjaar vanwege belastingtechnische redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Insandouts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Insandouts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien , aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Insandouts van je verwerkt, dan kun je ons een email sturen. Blijkt dat je gegevens onjuist , onvolledig of niet relevant zijn dan kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Heb je een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, dan verzoekt Insandouts je hierbij eerst bij ons een melding te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als er niet een gezamenlijke oplossing kan worden gevonden, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Insandouts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch net goed beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@insandoutsbreda.nl